Community Council
Cyngor Cymuned

Cyfleusterau

Mae’r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am y cyfleusterau canlynol yn yr ardal.

Neuadd Goffa Dyffryn Clydach

Man cyfarfod poblogaidd ar gyfer llawer mudiad lleol, ag yn brysur ar bron pob diwrnod o’r wythnos. Mae’r adeilad yn ddau neuadd a dau ystafell gomiti, a mae cegin  a digon o gyfarpar yno. Mae gallu i barcio cyferbyn a’r neuadd.

Ymysg y mudiadau a ddefnyddir y neuadd dros y blynyddoedd, gellir enwi’r “Longford Mother”, grwp plant, “Tiny Toes Ballet”, “Longford Senior Citizens Club”, “Longford Yoga Group”, “Neath Abbey Branch of WI”, “The Wednesday Stitchers Group”, “The Helping Hands Knitters Group”, “Longford Short Mat Bowls Club”, “Longford Karate Club”, “Longford Mothercraft” a changen Dyffryn Clydach o Plaid Cymru. Mae’r neuadd yn cael ei ddefnyddio o dro i dro hefyd gan ysgolion lleol, a mae yn fan poblogaidd ar gyfer partion penblwydd. Dyma y bydd “The Chrysanthemum Society” yn cwrdd sawl gwaith y flwyddyn, ag yma bydd pob digwyddiad cymdeithasol a gaiff ei gynnal gan y cyngor.

Pob nos wener trwy’r flwyddyn, mae bingo yn cael ei gynnal gan wahanol fudiadau ac mae elusennau lleol yn cael budd mawr o hyn. Ar fore Llun pob wythnos mae sesiynau bowlio mat a mae croeso mawr i ymwelwyr newydd.

Gofalwr y neuadd yw Mrs Tina Draper – 01792 553332, ond rhaid i bob cais gael ei roi i’r clerc ar 01639 635787.

Caeau Chwarae Plant

Mae’r cyngor a man chwarae cyffredinol wedi ei leoli y tu ol i Lon Glynllifon, a maes chwarae yn Longford gyferbyn a’r Neuadd Goffa. Mae cynlluniau i ehangu’r cae chwarae – yn ddibynnol ar bres grant i fod ar gael, felly gobeithio bydd datblygiadau  cyffrous yn y dyfodol agos. Mae hefyd Cae Chwarae i blant ifanc y tu ol i’r Neuadd Goffa gyda man tawel i rieni a neiniau a theidiau i gadw llygad ar y plant.

Coetir

Mae dau goetir ar gael ar gyfer ymlacio – un wrth Coed y Graig (ei berchen gan y Cyngor Cymuned), a’r llall yng Nghoed Bach (ar les i’r Cyngor Cymuned gan Gyngor Bwrdeistref Castell-Nedd Port Talbot).

Llwybrau a Llwybrau Ceffyl

Mae digon o ddewis o ran llwybrau troed a llwybrau ceffyl a mae’n nhw yn cael eu cynnal a chadw gan y Cyngor Cymuned, gyda help grant Llwybrau a thrwy gytundeb a chyngor Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot. Mae’r gymuned yn mwynhau 10 milltir o lwybrau sydd yn atyniad gref i gerddwyr o du allan i’r gymuned yn ogystal a bod yn ased gwerthfawr i’r gymuned leol.

 

Manylion Clerc

Mr Randall Shopland

6 Dulais Close,

Aberdulais,

Neath,

SA10 8HA

Gyrru ebost i'r clerc.

01639 635 787